Szkoła Podstawowa w Dębinie witamy na naszej stronie internetowej

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo:

1)      Wybierać i być wybieranym do organizacji samorządowych działających na terenie szkoły.

2)      Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły.

3)      Wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących życia szkoły i uzyskaniem na nie odpowiedzi.

4)      Przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy.

5)      Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

6)      Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, a nie może to jednak urażać niczyjej godności osobistej.

7)      Należeć do wybranej przez siebie organizacji działającej na terenie szkoły.

8)      Uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

9)      Reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

10)  Do odpoczynku na przerwach międzylekcyjnych.

11)  Do zwolnienia z prac domowych w okresie świąt i ferii.

12)  Do jawnej przeprowadzonej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności.

13)   Do powiadomienia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, jeden sprawdzian w ciągu jednego dnia, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa. Oceny ze sprawdzianów powinny być podane do wiadomości ucznia w ciągu 10 dni.

14)  Odwoływania się do dyrektora w sprawie ocen lub kar.

15)  Do pełnego korzystania z wyposażenia szkoły: biblioteka, sprzęt sportowy, pracownie przedmiotowe.

16)  Uczestnictwa swoich przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania.

17)  Do dodatkowej pomocy ze strony nauczycieli przy opanowaniu materiału w uzgodnionym terminie.

18)  Do dodatkowej pomocy ze strony kolegów.

2. Uczeń ma obowiązek:

1)      Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka.

2)      Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy w pogłębianiu swej wiedzy i umiejętności, systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych.

3)      Postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania  o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu.

4)      Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbanie  o piękno mowy ojczystej.

5)      Okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły.

6)      Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.

7)      Przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez:

  • Okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
  • Szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi,
  • Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności,
  • Poszanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka,
  • Zachowanie w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub zdrowiu i życiu powierzającego,
  • Naprawie wyrządzonej przez siebie szkody.

8)      Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

  • Uczeń nie pali tytoniu,
  • Nie pije alkoholu,
  • Nie używa narkotyków i środków odurzających.